Tudásbázis
Mezőgazdasági vállalkozás 07. állomás: Vállalkozás eredménye (mérleg értelmezése, elemzése)

A vállalkozásodnak, foglalkozzon az akármivel, az egyik (ha nem a) legfontosabb jellemzője, hogy mennyire sikeres. Hogy a sikeresség mérhető, az elmúlt évek eredményeivel összehasonlítható legyen, meg kell ismerkednünk néhány új fogalommal, méghozzá ebben a fejezetben.

 

Eredményesség

 

Minden vállalkozás működésének, gazdálkodásának mozgatórugója a jövedelmező, eredményes gazdálkodás. A jövedelmezőség a gazdálkodás jellemzésének központi kérdése, abszolút jellegű gazdasági kategória, jelzi a bevételek és ráfordítások viszonyát.

Az eredményességről információt igényelnek a belső partnerek (tulajdonos(ok), menedzsment, alkalmazottak) és a külső partnerek (szállítók, vevők, befektetők, hatóságok).

A vállalkozás eredménye különböző tevékenységek eredményéből tevődik össze. A gazdálkodás pozitív eredménye biztosítja a feltételeket a fejlesztéshez, bővülő működéshez és az osztalék kifizetéshez.

Az eredményesség átfogó elemzéséhez a számviteli beszámolók nyújtanak adatokat.

 

Számvitel, és részei

 

A számvitel egy olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely megbízható és valós információkat szolgáltat a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és alkalmas bemutatni a gazdálkodó szervezet működését, tevékenységét. Megtörtént gazdasági eseményeket figyel meg, mér, feljegyez és feldolgoz. (Gazdasági esemény vagy gazdasági művelet olyan beavatkozás, amelynek hatására megváltozik a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzete.)

Sajátos eszközrendszerével dolgozza fel a vagyoni változásokat.

A számvitel a hagyományos csoportosítás szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

Beszámolók: a gazdasági év vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről minden vállalkozásnak a törvényben meghatározott feltételek alapján, meghatározott formában és időben beszámolót kell készítenie, amelyet hitelesítő okmányok (könyvvitel és leltár) támasztanak alá.

    A beszámolók tagolása:

 • Mérleg: vagyoni és pénzügyi helyzet kimutatása
 • Eredménykimutatás: jövedelem meghatározása
 • Kiegészítő mellékletek: az előbbiekhez tartozó szöveges magyarázat, elemzések.

Könyvvezetés vagy könyvvitel a működés során előforduló összes, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható eseményeknek a törvényben előírtak szerint rögzített, folyamatos nyilvántartása és év végi zárása.

Költség- és önköltségszámítás: a termelési, szolgáltatási folyamat során az azzal  kapcsolatban felmerült költségek kimutatása, amely lehetővé teszi, hogy a   vállalkozás megállapítsa az egy termékre, ill. szolgáltatási  egységre jutó  önköltségét.

Bizonylati rendszer: Vagyonváltozások dokumentálásához kapcsolódó bizonylatok felsorolása, rögzítése, kezelése, megőrzése.

 

A mérleg

 

A mérleg a gazdálkodó szervezet vagyonáról, eszközeiről és azok forrásairól egy adott napra (forduló nap) összevontan, értékben (azaz pénzben) készített számviteli okmány. A dokumentum a vállalkozásban rendelkezésre álló vagyon nagyságát, összetételét és eredetét mutatja meg egy adott időpontra vonatkozóan.

 

A mérleg tartalma

A mérleg a rendelkezésre álló vagyont két megközelítésben tartalmazza:

 • Eszközök (aktívák): a vagyontárgyak a gazdálkodásban betöltött szerepük, rendeltetésük, megjelenésük és felhasználásuk módja szerint. Leegyszerűsítve, a vállalat „vagyontárgyai” a dolgok, amiket birtokol.
 • Források (passzívák): a vállalati vagyon eredet szerinti bontásban. Leegyszerűsítve, a vállalat pénzének eredete.

Az eszközök és források végösszegének mindig meg kell egyeznie!

A mérleg tehát olyasmi, mint egy pillanatkép a vállalkozás jelenlegi állapotáról, azonban van benne tartalom a jövőre nézve is (jövőbeni kiadások, kötelezettségek stb.)

 

A mérleg adataiból kiolvasható információk: A mérleg elkészítése után sok minden világossá válhat (hiszen többek között ezért is csináltuk), mint az eszközök összetétele (miből mennyi van), saját és idegen tőke aránya, rövid-  és hosszúlejáratú kötelezettségek (milyen kiadásokkal kell a jövőben számolni), likviditás (mennyire vagy fizetőképes), tőkeellátottság (saját tőke aránya az összes forráson belül) stb.

 

 Mérlegelemzés

 

A részletes mérlegelemzés során feltárt kedvező és kedvezőtlen folyamatok a vállalkozás menedzsmentje részére olyan információkat biztosítanak, amelyek a szükséges intézkedések alapját képezik, és időnként az üzletpolitika változtatását is igénylik. Tehát ha megnézed az elkészült mérleget, felismerheted, hogy baj van-e és ha igen, mekkora, és tudsz megoldásokat kidolgozni. Az elemzés feladata az eredményváltozást (javulást vagy romlást) előidéző tényezők és okok feltárása. Természetesen a mérleg elemzése, és a szükséges teendők, javítások összeállítása alapos körültekintést igényel, és jelen leírásnál sokkal részletesebb.

 

A jövedelmezőség paraméterei

A jövedelmezőség elemzésének fő feladata annak megállapítása, hogy a vállalkozás eredményére hogyan hatnak az alább felsorolt tényezők:

 • az értékesített termékek árszínvonalának változása
 • az értékesítés volumenének változása
 • közvetlen önköltség változása
 • értékesítés összetételének változása
 • a közvetett költségek változása
 • egyéb bevételek és egyéb ráfordítások változása
 • pénzügyi műveletek eredményének változása
 • rendkívüli eredmény változása

 

A mérlegelemzés módszerei

Az elemzés elvégezhető a mérleg átfogó elemzésével és az egyes mérlegtételek részletes vizsgálatával. Mindkettőt érdemes elvégezni, mivel eltérő tényezőkre hívhatják fel a figyelmet. Az elemzés a tárgyévi és előző évi mérlegadatokra épül, tehát alapvetően időbeli összehasonlítást jelent, mutathatja, milyen tendenciát követ a vállalkozás a tárgyévben. Az elemzés szempontjai lehetnek:

Vagyoni helyzet elemzése

 • vertikális mérlegelemzés (mutatószámokkal)
 • horizontális mérlegelemzés (mutatószámokkal)       

Pénzügyi helyzet elemzése

 • likviditáselemzés (likviditási mérlegekkel)
 • cash flow-kimutatás
 • tőkeforgalmi kimutatás 
 • mutatószámokkal

Jövedelmi helyzet elemzése

 • mutatószámokkal
 • fedezeti összeg elemzése
 • eredménytervezés, optimalizálás

 

A mutatók főbb csoportjai

E csoportok használatával különböző szempontok szerint lehet értelmezni a mérleg eredményét:

 • Jövedelmezőségi mutatók
 • Hatékonysági mutatók
 • Tőkeszerkezeti és eladósodottsági mutatók
 • Likviditási mutatók

 

 Eredményesség javításának lehetőségei a mezőgazdaságban

 

Mivel a mezőgazdasági vállalkozások is az eredményességre törekednek, az alábbi ötleteket érdemes megfontolni és esetleg alkalmazni, ha a vállalat teljesítményét szeretnénk fokozni illetve javítani:

 • Minél magasabb hozzáadott-értékű termék előállítása.
 • Regionalizáció: a térség adottságainak megfelelő termékek előállítása.
 • Hagyományos hazai termékek térhódítása a piacokon.
 • Kényelmi készítmények: Félkész és konyhakész termékek előállítása.
 • Innováció
 • Együttműködés: Együttműködve, egymásra épülve lehet optimálisan kihasználni az erőforrásokat.
 • Biogazdálkodás
 • Hatósági díjak csökkentése
 • Támogatások
 • Marketing

 

A vállalkozás sikerességének megítélése első körben könnyű lehet, hiszen vagy több pénzünk van az adott időszak végére vagy kevesebb. Azonban, főleg, ha figyelmesen elolvastad ezt a fejezetet, láthatod, hogy mennyi minden befolyásolja a vállalkozás sikerességének megítélését.

 

Felhasznált háttéranyag:

 

Dömötör Jenő (2005): Gazdálkodási és szervezési ismeretek: a mezőgazdasági szakképzések kézikönyve. Budapest, FVM KSZI.

http://promax.fw.hu/sirius/szamvitel_2012_eloadas.pdf

http://fata.nyme.hu/downloads/baross1/Vallalati%20eredmeny%20vizsgalata.pdf

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/15_1968_011_101130.pdf

http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1991:01ctetel&catid=254&Itemid=378

http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2005_17.pdf

képek: pixabay.com

 


Fogalomtár :

CASH-FLOW
A vállalkozás készpénzének a mozgását, változását figyeli, követi bizonyos időtartamon belül.

Eredmény
Az eredmény könyvelési fogalom, amely az árbevétel és a ráfordítás különbségeként áll elő. Ha a különbségük pozitív, akkor nyereségről, ha negatív, akkor veszteségről van szó.

Eszközök (aktívák)

A vagyontárgyak a gazdálkodásban betöltött szerepük, rendeltetésük, megjelenésük és felhasználásuk módja szerint csoportosítva.


Fedezeti összeg

Számviteli szempontból az értékesítés nettó árbevétele és az értékesítés közvetlen költségeinek a különbsége.


Források (passzívák)

A vállalati vagyon eredet szerinti bontásban.


Gazdasági esemény

A vállalkozás szokásos üzletmenete során felmerült olyan művelet, amely a vagyonban vagy az eredményben változást eredményez, és ezek a változások mérhetőek, számszerűsíthetőek, mennyiségi és érték adatokkal kifejezhetőek, megtörténtük okmányokkal, ún. bizonylatokkal igazolható. 


Immateriális javak

„Azok a nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó tevékenységét, forgalomképesek és általában vagyoni jogokat testesítenek meg.” (forrás: econom.hu) Ilyen lehet például egy márkanév, vagy számítógépes program is.


Közvetlen költség

Az a költség, amelyről pontosan meghatározható, hogy mely termék előállítása érdekében, mikor és milyen mértékben merült fel.


Likviditás

A likviditás a gazdasági élet valamely szereplőjének olyan állapota, amikor vásárlásait és minden más esedékes fizetési kötelezettségét határidőre ki tudja egyenlíteni. Egy vállalkozás adott időpillanatban fennálló fizetőképességét, ill. fizetésképtelenségét jelzi.


Számvitel
Olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely megbízható és valós információkat szolgáltat a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és alkalmas bemutatni a gazdálkodó szervezet működését, tevékenységét.

Számviteli beszámoló
A gazdasági év vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a törvényben meghatározott feltételek alapján, meghatározott formában és időben elkészített beszámoló.